Salgsbetingelser

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående stan- dard
salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.
Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av
avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven,
angrerettloven og ehandels- loven, og disse lovene gir
forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på
www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås
som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men
oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.
Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av
Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse
salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.
Innholdsfortegnelse:
1] Avtalen
2] Partene
3] Pris
4] Avtaleinngåelse
5] Betaling
6] Levering
7] Risikoen for varen 8] Angrerett
9] Forsinkelse og manglende levering
– kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
10] Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og
reklamasjonsfrist
11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
12] Garanti
13] Personopplysninger
14] Konfliktløsning
1] Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opp- lysninger gitt i
bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved
eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt
er av- talt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot
ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbe- stemmelser som
regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
2] Partene
Selger er Sønnavind, post@sonnavind.com, tlf 93603103, org.
nr. 928192369, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes
i det følgende som kjøper/kjøperen.
3] Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen
kjøper skal betale. Denne prisen inklu- derer alle avgifter og
tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet
ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.
4] Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin
bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fore- kommet
skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen
i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part
innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 2
SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT
5] Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tids- punkt den blir
sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved
betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved
bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved
forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og
er på minimum 14 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter- følgende
faktura.
6] Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans repre- sentant, har
overtatt tingen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings- løsningen,
skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og
senest 30 dager etter bestil- lingen fra kunden. Varen skal
leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt
mellom partene.
7] Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans
representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
8] Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen
angre kjøpet av varen i henhold til angre- rettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angre- retten innen
14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle
kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag
eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før
utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er
blitt gjort gjeldende, og mel- dingen bør derfor skje skriftlig
(angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:
• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra
dagen etter varen(e) er mottatt.
• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig
levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første
forsendelse er mottatt.
• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra
dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den
opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen
opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert
angreskjema. Tilsva- rende gjelder ved manglende opplysning
om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opp- lysningene i
løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14
dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren
uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av
angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å
returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har
unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.
Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av
angreretten.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å
fastslå varens art, egenskaper og funk- sjon, uten at angreretten
faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva
som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for
eventuell redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum- men til
kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren
fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte
angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han
har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem
dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. 3
SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT
9] Forsinkelse og manglende levering –
kjøperens rettigheter og frist for å
melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i
henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes
kjøperen eller forhold på kjø- perens side, kan kjøperen i
henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter
omstendig- hetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av
bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
• Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger.
Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyl- lelse dersom det
foreligger en hindring som selge- ren ikke kan overvinne, eller
dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad
for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens
interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort
innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun
venter urimelig lenge med å fremme kravet.
• Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leverings- tidspunktet,
skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig
tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen
innen tilleggs- fristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger
nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til
avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom
kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er
avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller
etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av
avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid
etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
• Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av
forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren
godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll
som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på
avtaletiden, unn- gått, eller overvunnet følgene av.
10] Mangel ved varen
– kjøperens rettigheter og
reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig
tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi
selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2
mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.
Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.
Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger
enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen
eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til
reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og
omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve
erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
• Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller
levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg
kjøperens krav dersom gjennomfø- ringen av kravet er umulig
eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller
omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for
samme mangel.
• Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir
rettet eller omlevert. Dette inne- bærer at forholdet mellom
nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i
mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner
taler for det, kan prisavslaget i stedet set- tes lik mangelens
betydning for kjøperen. 4
SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT
• Heving
Dersom varen ikke er rett et eller om levert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig